Sách - Kế Toán Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải

Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải
Giá :85000 đồng

Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải
NXB: Tài chính
Tác giả: ThS. Nguyễn Phú Giang
Số trang: 511
Kích thước: 16 x 24 cm
Trọng lượng:

Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 2007
Số lượt xem: 6
Giá bán: 85,000 VND
Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải
Giới thiệu về nội dung

Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải


Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính
I] Khái quát về hệ thống thông tin kế toán
II] Thủ tục xử lý của kế toán
III] Lịch sử hình thành và phát triển của kế toán Việt Nam

Chương 2: Kế toán tài sản bắng tiền
I] Khái niệm và nguyên tắc hạch toán
II] Hạch toán tiền mặt tại quỹ
III] Hạch toán chênh lệch tỷ giá và các nghiệp vụ thu chi ngoại tệ
IV] Hạch toán vàng bạc, kim khí quý, đá quý
V] Hạch toán tiền gửi ngân hàng
VI] Hạch toán tiền đang chuyển

Chương 3: Kế toán tài sản phải thu
I] Nội dung các khoản phải thu
II] Kế toán các khoản phải thu

Chương 4: Kế toán hàng tồn kho
I] Phạm vi hàng tồn kho và nhiệm vụ kế toán
II] Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho
III] Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho
IV] Kế toán chi tiết hàng tồn kho
V] Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Chương 5: Kế toán tài sản cố định
I] Những vấn đề chung về tài sản cố định
II] Kế toán tài sản cố định hữu hình
III] Hạch toán TSCĐ đi thuê
IV] Hạch toán TSCĐ vô hình
V] Hạch toán khấu hao TSCĐ
VI] Kế toán sửa chữa TSCĐ

Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư
I] Nội dung các hình thức đầu tư
II] Kế toán bất động sản đầu tư
III] Kế toán các khoản đầu tư chứng khoán
IV] Đầu tư vào công ty liên kết
V] Kế toán nghiệp vụ đầu tư liên doanh
VI] Đầu tư vào công ty con
VII] Hạch toán các khoản đầu tư khác
VIII] Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính

Chương 7: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
I] Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
II] Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí
III] Kế toán chi phí sản xuất
IV] Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
V] Tính giá thành sản phẩm

Chương 8: Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
I] Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
II] Kế toán xuất khẩu hàng hoá
III] Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá

Chương 9: Kế toán kết quả và phân phối kết quả kinh doanh
I] Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh
II] Kế toán xác định kết quả kinh doanh
III] Kế toán phân phối kết quả kinh doanh

Chương 10: Kế toán nợ phải trả
I] Nội dung các khoản nợ phải trả
II] Kế toán các khoản nợ phải trả

Chương 11: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ doanh nghiệp
I] Những vấn đề chung về hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu
II] Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu
III] Hạch toán các quỹ doanh nghiệp

Chương 12: Báo cáo tài chính doanh nghiệp
I] Những vấn đề chung về báo cáo tài chính doanh nghiệp
II] Bảng cân đối kế toán
III] Báo cáo kết quả kinh doanh
IV] Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải
Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải
..... bạc, thông tin, tiền mặt, đánh giá, .....

Sách - Kế Toán khác


Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán

Giá; (Price) : 130000 Vnd


Kế toán tài chính

Giá; (Price) : 120000 Vnd


Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải

Giá; (Price) : 85000 Vnd


Sổ tay kiểm toán nội bộ [Song ngữ Việt - Anh ]

Giá; (Price) : 103000 Vnd


Nguyên lý kế toán mỹ

Giá; (Price) : 56000 Vnd


Hướng dẫn thực hành kế toán xây dựng cơ bản

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán -Phan Đức Dũng

Giá; (Price) : 38500 Vnd


Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Giá; (Price) : 80000 Vnd


Lý thuyết kiểm toán.

Giá; (Price) : 36000 Vnd


Giáo trình kế toán tài chính

Giá; (Price) : 60000 Vnd


Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hiện hành

Giá; (Price) : 138000 Vnd


PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

Giá; (Price) : 58000 Vnd


Bài tập & bài giải Kế toán chi phí

Giá; (Price) : 42000 Vnd


Sơ đồ hướng dẫn kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giá; (Price) : 70000 Vnd


Hướng dẫn kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng trong trường học

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Bài tập và bài giải kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu

Giá; (Price) : 55000 Vnd


Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán mới

Giá; (Price) : 86000 Vnd


Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Giá; (Price) : 46500 Vnd


Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập, đọc,phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Giá; (Price) : 265000 Vnd


Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Giá; (Price) : 220000 Vnd


Kế Toán Ngân Hàng - Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải

Giá; (Price) : 48500 Vnd


Hướng dẫn thực hành Kế toán xã, phường

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Hệ thống thông tin kế toán

Giá; (Price) : 64500 Vnd


Kế toán ngân hàng

Giá; (Price) : 48500 Vnd


Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu

Giá; (Price) : 118000 Vnd


Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính

Giá; (Price) : 168000 Vnd


Nguyên Lý Kế Toán Lý Thuyết Và Bài Tập

Giá; (Price) : 56500 Vnd


Kế toán thương mại và dịch vụ

Giá; (Price) : 185000 Vnd


202 sơ đồ Kế toán ngân hàng

Giá; (Price) : 38500 Vnd


Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ

Giá; (Price) : 110000 Vnd


Kiểm toán lý thuyết và thực hành.

Giá; (Price) : 88000 Vnd


Kế toán tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp

Giá; (Price) : 145000 Vnd


180 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp, 22 chuẩn mực kế toán

Giá; (Price) : 108000 Vnd


Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Giá; (Price) : 109000 Vnd


Hướng dẫn học và làm kế toán Tài chính

Giá; (Price) : 79000 Vnd


Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 2

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Kế toán chi phí giá thành

Giá; (Price) : 58500 Vnd


22 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp

Giá; (Price) : 149000 Vnd


Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS

Giá; (Price) : 70000 Vnd


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Giá; (Price) : 37000 Vnd


Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giá; (Price) : 198000 Vnd


Financial Accounting [Vietnamese]

Giá; (Price) : 80000 Vnd


Financial Accounting

Giá; (Price) : 120000 Vnd


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ KẾ TOÁN

Giá; (Price) : 130000 Vnd


Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Kiểm toán

Giá; (Price) : 70000 Vnd


Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Giá; (Price) : 189000 Vnd


Hệ Thống Văn Bản Chế Độ Kế Toán Hiện Hành

Giá; (Price) : 188000 Vnd


Bài tập & bài giải KẾ TOÁN CHI PHÍ

Giá; (Price) : 58000 Vnd


Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp

Giá; (Price) : 145000 Vnd


Chế Độ Kế Toán - Ngân Sách Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Nhà Nước

Giá; (Price) : 78500 Vnd


Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp

Giá; (Price) : 185000 Vnd


26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Toàn Bộ Thông Tư Hướng Dẫn

Giá; (Price) : 148000 Vnd


Nguyên lý kế toán

Giá; (Price) : 64500 Vnd


Quy Trình Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn

Giá; (Price) : 53000 Vnd


Kế Toán Dịch Vụ

Giá; (Price) : 96000 Vnd


Kiểm toán.

Giá; (Price) : 40500 Vnd


Hệ Thống Văn Bản Về Chế Độ Kiểm Toán Hiện Hành

Giá; (Price) : 148000 Vnd


Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới

Giá; (Price) : 110000 Vnd


Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới

Giá; (Price) : 150000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp

Giá; (Price) : 190000 Vnd


Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Tài Chính

Giá; (Price) : 178000 Vnd


Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo mục lục ngân sách mớ

Giá; (Price) : 135000 Vnd


Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp & kế toán đơn vị chủ đầu tư

Giá; (Price) : 135000 Vnd


Thuế Thực Hành

Giá; (Price) : 84000 Vnd


Định Giá Các Lợi Ích Tài Chính Qua Các Hàm Tài Chính Excel

Giá; (Price) : 150000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện 26 chuẩn mực kế toán

Giá; (Price) : 120000 Vnd


Hướng Dẫn Ghi Chép Chế Độ Sổ Sách, Chứng Từ, Sổ Kế Toán Doanh Nghiệp Trên Excel

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Chế độ kế toán doanh nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán Quyển 2

Giá; (Price) : 77000 Vnd


333 Sơ đồ kế toán Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp Kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giá; (Price) : 97000 Vnd


Luật kế toán Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá; (Price) : 149000 Vnd


Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập nguyên lý kế toán

Giá; (Price) : 22000 Vnd


Kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước

Giá; (Price) : 42000 Vnd


Hướng dẫn thực hành Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu

Giá; (Price) : 125000 Vnd


Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện 22 chuẩn mực kế toán

Giá; (Price) : 119000 Vnd


HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Giá; (Price) : 122000 Vnd


Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán trưởng doanh nghiệp

Giá; (Price) : 160000 Vnd


Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách mới

Giá; (Price) : 189000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ, sổ kế toán và các hình thức kế toán

Giá; (Price) : 86000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Thuế 2008 - Biểu Thuế Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu [Áp Dụng Từ Ngày 06/02/2008]

Giá; (Price) : 230000 Vnd


Luật kế toán - Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá; (Price) : 42000 Vnd


81 sơ đồ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp

Giá; (Price) : 105000 Vnd


Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp

Giá; (Price) : 180000 Vnd


Giáo Trình Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước

Giá; (Price) : 54500 Vnd

Cần Sách Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải

Chưa có ý kiến về Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải( No comment found)


Số lần xem / reads: 4481

Phản hồi của quý khách về Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải

(Nhấn vào “Phản hồi” để cung cấp thông tin quý khách cần Phản hồi)

Liên quan đến Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải related ideas

Những ý kiến mới /commented on site

16/04/14 - Nguồn gốc tên gọi bánh pía, bánh lột da, bánh bao chỉ (bánh lột da)
16/04/14 - Bánh pía bán dọc theo trục đường chính từ Cần Thơ đi Cà Mau (bánh lột da)
04/15/14 - Ý nghĩa của thành ngữ bắt cóc bỏ dĩa (ếch)
04/14/14 - can mua (châu chấu)
14/04/14 - Các ưu điểm của hộp quẹt zippo ! (hộp quẹt zippo)
04/14/14 - Zippo loại bật lửa dùng xăng (hộp quẹt zippo)
12/04/14 - Cách giữ cho thùng rác luôn sạch sẽ (thùng rác)
12/04/14 - Cách giữ dây điện bằng kẹp quần áo. (dây điện)
12/04/14 - Cách làm sạch bàn là bị hoen gỉ bằng muối biển. (bàn là)
12/04/14 - Bí quyết kéo dài tuổi thọ lò vi sóng (lò vi sóng)

English by pictures: protesters=người phản khán