Sách - Kế Toán Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1

Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1
Giá :100000 đồng

Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1
NXB: Tài Chính
Tác giả: Bộ Tài Chính
Số trang: 527
Kích thước: 17x25cm
Trọng lượng:

Hình thức bìa: mềm
Ngày xuất bản: 2006
Số lượt xem: 3
Giá bán: 100,000 VND
Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1
Giới thiệu về nội dung
Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1

PHẦN THỨ NHẤT
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I - Quy định chung
II - Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
III - Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
* Loại tài khoản 1 - Tài khoản ngắn hạn
* Loại tài khoản 2 - Tài sản dài hạn
* Loại tài khoản 3 - Nợ phải trả
* Loại tài khoản 4 - Vốn chủ sở hữu
* Loại tài khoản 5 - Doanh thu
* Loại tài khoản 6 - Chi phí sản xuất, kinh doanh
* Loại tài khoản 7 - Thu nhập khác
* Loại tài khoản 8 - Chi phí khác
* Loại tài khoản 9 - Xác định kết quả kinh doanh
* Loại tài khoản 10 - Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1
Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1
..........

Sách - Kế Toán khác


Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán

Giá; (Price) : 130000 Vnd


Kế toán tài chính

Giá; (Price) : 120000 Vnd


Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải

Giá; (Price) : 85000 Vnd


Sổ tay kiểm toán nội bộ [Song ngữ Việt - Anh ]

Giá; (Price) : 103000 Vnd


Nguyên lý kế toán mỹ

Giá; (Price) : 56000 Vnd


Hướng dẫn thực hành kế toán xây dựng cơ bản

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán -Phan Đức Dũng

Giá; (Price) : 38500 Vnd


Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Giá; (Price) : 80000 Vnd


Lý thuyết kiểm toán.

Giá; (Price) : 36000 Vnd


Giáo trình kế toán tài chính

Giá; (Price) : 60000 Vnd


Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hiện hành

Giá; (Price) : 138000 Vnd


PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

Giá; (Price) : 58000 Vnd


Bài tập & bài giải Kế toán chi phí

Giá; (Price) : 42000 Vnd


Sơ đồ hướng dẫn kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giá; (Price) : 70000 Vnd


Hướng dẫn kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng trong trường học

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Bài tập và bài giải kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu

Giá; (Price) : 55000 Vnd


Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán mới

Giá; (Price) : 86000 Vnd


Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Giá; (Price) : 46500 Vnd


Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập, đọc,phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Giá; (Price) : 265000 Vnd


Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Giá; (Price) : 220000 Vnd


Kế Toán Ngân Hàng - Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải

Giá; (Price) : 48500 Vnd


Hướng dẫn thực hành Kế toán xã, phường

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Hệ thống thông tin kế toán

Giá; (Price) : 64500 Vnd


Kế toán ngân hàng

Giá; (Price) : 48500 Vnd


Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu

Giá; (Price) : 118000 Vnd


Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính

Giá; (Price) : 168000 Vnd


Nguyên Lý Kế Toán Lý Thuyết Và Bài Tập

Giá; (Price) : 56500 Vnd


Kế toán thương mại và dịch vụ

Giá; (Price) : 185000 Vnd


202 sơ đồ Kế toán ngân hàng

Giá; (Price) : 38500 Vnd


Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ

Giá; (Price) : 110000 Vnd


Kiểm toán lý thuyết và thực hành.

Giá; (Price) : 88000 Vnd


Kế toán tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp

Giá; (Price) : 145000 Vnd


180 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp, 22 chuẩn mực kế toán

Giá; (Price) : 108000 Vnd


Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Giá; (Price) : 109000 Vnd


Hướng dẫn học và làm kế toán Tài chính

Giá; (Price) : 79000 Vnd


Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 2

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Kế toán chi phí giá thành

Giá; (Price) : 58500 Vnd


22 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp

Giá; (Price) : 149000 Vnd


Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS

Giá; (Price) : 70000 Vnd


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Giá; (Price) : 37000 Vnd


Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giá; (Price) : 198000 Vnd


Financial Accounting [Vietnamese]

Giá; (Price) : 80000 Vnd


Financial Accounting

Giá; (Price) : 120000 Vnd


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ KẾ TOÁN

Giá; (Price) : 130000 Vnd


Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Kiểm toán

Giá; (Price) : 70000 Vnd


Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Giá; (Price) : 189000 Vnd


Hệ Thống Văn Bản Chế Độ Kế Toán Hiện Hành

Giá; (Price) : 188000 Vnd


Bài tập & bài giải KẾ TOÁN CHI PHÍ

Giá; (Price) : 58000 Vnd


Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp

Giá; (Price) : 145000 Vnd


Chế Độ Kế Toán - Ngân Sách Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Nhà Nước

Giá; (Price) : 78500 Vnd


Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp

Giá; (Price) : 185000 Vnd


26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Toàn Bộ Thông Tư Hướng Dẫn

Giá; (Price) : 148000 Vnd


Nguyên lý kế toán

Giá; (Price) : 64500 Vnd


Quy Trình Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn

Giá; (Price) : 53000 Vnd


Kế Toán Dịch Vụ

Giá; (Price) : 96000 Vnd


Kiểm toán.

Giá; (Price) : 40500 Vnd


Hệ Thống Văn Bản Về Chế Độ Kiểm Toán Hiện Hành

Giá; (Price) : 148000 Vnd


Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới

Giá; (Price) : 110000 Vnd


Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới

Giá; (Price) : 150000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp

Giá; (Price) : 190000 Vnd


Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Tài Chính

Giá; (Price) : 178000 Vnd


Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo mục lục ngân sách mớ

Giá; (Price) : 135000 Vnd


Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp & kế toán đơn vị chủ đầu tư

Giá; (Price) : 135000 Vnd


Thuế Thực Hành

Giá; (Price) : 84000 Vnd


Định Giá Các Lợi Ích Tài Chính Qua Các Hàm Tài Chính Excel

Giá; (Price) : 150000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện 26 chuẩn mực kế toán

Giá; (Price) : 120000 Vnd


Hướng Dẫn Ghi Chép Chế Độ Sổ Sách, Chứng Từ, Sổ Kế Toán Doanh Nghiệp Trên Excel

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Chế độ kế toán doanh nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán Quyển 2

Giá; (Price) : 77000 Vnd


333 Sơ đồ kế toán Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp Kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giá; (Price) : 97000 Vnd


Luật kế toán Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá; (Price) : 149000 Vnd


Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập nguyên lý kế toán

Giá; (Price) : 22000 Vnd


Kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước

Giá; (Price) : 42000 Vnd


Hướng dẫn thực hành Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu

Giá; (Price) : 125000 Vnd


Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện 22 chuẩn mực kế toán

Giá; (Price) : 119000 Vnd


HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Giá; (Price) : 122000 Vnd


Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán trưởng doanh nghiệp

Giá; (Price) : 160000 Vnd


Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách mới

Giá; (Price) : 189000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ, sổ kế toán và các hình thức kế toán

Giá; (Price) : 86000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Thuế 2008 - Biểu Thuế Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu [Áp Dụng Từ Ngày 06/02/2008]

Giá; (Price) : 230000 Vnd


Luật kế toán - Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá; (Price) : 42000 Vnd


81 sơ đồ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp

Giá; (Price) : 105000 Vnd


Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp

Giá; (Price) : 180000 Vnd


Giáo Trình Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước

Giá; (Price) : 54500 Vnd

Cần Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1

Chưa có ý kiến về Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1( No comment found)


Số lần xem / reads: 1189

Xem và nói của quý khách về Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1 related ideas

Những ý kiến mới /commented on site

16/04/14 - Dùng khoai tây chữa các vết bỏng (khoai tây)
16/04/14 - Dùng khoai tây chữa chứng phù mặt (khoai tây)
16/04/14 - Dùng giấm giữ gìn xoong nhôm không bị đen (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy các vết đen trên đồ đồng (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy sạch nền gạch bông trắng, kính và đồ tráng men. (giấm)
16/04/14 - dùng giấm làm tươi sáng quần áo cũ (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm cho quần áo không phai màu (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy vết rỉ sét trên quần áo (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy những vết bùn trên len (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm giữ hàng lụa không bị vàng (giấm)

English by pictures: dune đụn cát